Praktisk informasjon


Leige av elevskåp
Ta kontakt med ekspedisjonen for leige av elevskåp.
Store elevskåp kan leigast av dei som bur på hybel. Elevskåp i vestibylen er reservert til idrettsklassane.

Busskort
Ordninga med fri skuleskyss gjeld for alle elevar som bur meir enn 6 km frå skulen. Bur du på hybel nærare enn 6 km frå skulen, gjeld ikke ordninga.
Søknadsskjema om fri skyss får du på skulen første skuledag.
Kva om eg mistar busskortet, eller det blir øydelagt?
NB! Ta godt vare på kortet du har fått! Dersom du mistar eller øydelegg kortet, må du betale kr 250,- i gebyr for å få utlevert eit nytt. Tap av busskort må meldast frå til skulen. Inntil du får nytt kort, må du sjølv dekkje reiseutgiftene.

Elevkort/ ID-kort
I løpet av dei første vekene etter skulestart vil det bli felles fotografering av elevane.
Deretter blir det laga ID-kort som kontaktlærar deler ut klassevis. Du vil få eit utlegg tilsvarande sjølvkost for kortet.

Kopiering
Kopiering og utskrifter føregår på kopierings- og utskriftsmaskina som står plassert i gangen utanfor ekspedisjonen.

Søknad om stipend/ lån

Søknad om stipend/lån gjør du hos Lånekassa. Når vi har mottatt svar på søknaden, set vi opp namneliste på oppslags-tavla i gangen ved ekspedisjonen (kopieringsmaskina), og svarbrev kan hentast  i ekspedisjonen.
OBS: Søknadsfrist er 15.november.

Parkering
Parkeringsplassar med motorvarmarar er reservert for tilsette ved skulen.
Elevar må derfor ikkje bruke desse plassane, men parkere lengst borte på plassen mot tennisbanen.
Parkeringsplassar ved samfunnshuset er for besøkjande til biblioteket og samfunnshuset, og skal derfor ikkje brukast av våre tilsette/elevar.

Romoversikt
Her finner du oversikt over hvor de ulike rommene er på skolen

Underetasje      1. etasje           2. etasje 


Publisert 31. juli 2013, oppdatert 30. mai 2017.