Programfag Vg1


Her er hovedområdene for hvert fag. 

Musikk, dans og drama
Musikk
Hovedområdet omfatter korsang som arena for musikalske opplevelser, kommunikasjon og samhandling. Musikkens grunnelementer og utvikling av ferdigheter i sang og stemmebruk gjennom møte med et bredt repertoar er sentralt. 
Dans
Hovedområdet omfatter dansens grunnelementer, ulike bevegelsesprinsipper og samhandling med vekt på å skape bevegelser og danseuttrykk. Kunnskap om og refleksjon over egen kropp relatert til bevegelse og dans er sentralt. 
Drama
Hovedområdet omfatter ulike drama- og teaterfaglige øvinger, teknikker og metoder. Å utforske og skape sceniske uttrykk gjennom improvisasjoner og visninger er sentralt. Innlevelse og ekspressivitet gjennom erfaring med bevegelse, kropp og stemme inngår i hovedområdet

Teaterensemble
Ensembleutvikling
Hovedområdet omfatter bevisstgjøring om egne og andres ressurser, utvikling av den enkeltes ferdigheter og forståelse av eget forhold til ensemblet. Kommunikasjon, samhandling og teambygging står sentralt. 
Skuespillerutvikling
Hovedområdet omfatter ulike tilnærminger til skuespillerens arbeid. Det legges vekt på formidling av ulike typer tekstlig materiale og grunnleggende trening i sceniske uttrykk, der ekspressiv bruk av kropp og stemme, improvisasjon, partnerkontakt og samspill står sentralt. 
Forestillingsarbeid
Hovedområdet omfatter utforsking, utvikling og formgiving av scenisk handling. Sammenheng mellom innhold og form inngår i hovedområdet, og sceniske og tekniske virkemidler er sentralt.

Bevegelse
Grunntrening
Hovedområdet omfatter grunnleggende metoder og øvinger der trening av kroppen som instrument for estetiske uttrykk i dans eller fysiske teateruttrykk er sentralt. 
Utforsking og samhandling
Hovedområdet omfatter forholdet mellom bevegelse, dans, teater og musikk i skapende arbeid. Samhandling i planlegging og gjennomføring av relevant trening og bevegelse inngår også i hovedområdet.

 


Publisert 30. juli 2013, oppdatert 30. juli 2013.