Språk, samfunnsfag og økonomi

Samfunnsfag og økonomi

Lurer du på hvorfor vi har arbeidsledighet? Hvorfor ikke verdens fattigdomsproblemer allerede er løst? Hvorfor fungerer ikke et overnasjonalt organ som FN bedre, eller rett og slett hvordan verden fungerer rundt oss? Er du en elev som tenker over slike problemstillinger, er definitivt samfunnsfagene noe for deg.

Gjennom diskusjoner, oppgaveløsning og tilegning av kunnskaper skal disse fagene gi deg en mulighet til å betrakte samfunnet rundt deg med et skarpere blikk.

Lærestoffet du møter her, eksisterer ikke bare i klasserommet, men lever og utvikler seg i det samfunnet du møter hver eneste dag. Sentralt står også å videreutvikle evnen til å resonnere, muntlig og skriftlig. Derfor er dette en fagretning som du uansett vil ha glede av seinere i livet, uavhengig av hvilke valg du tar etter videregående skole.

Nært beslekta med de klassiske samfunnsfagene finner vi de økonomiske fagene. Ofte vil disse skli over i hverandre, og fellesnevneren er at de begge er koblet opp mot den virkelige verden. Faget markedsføring og ledelse som gir deg innsyn i hvordan markedet fungerer, og hvordan ulike forhold spiller inn når en kjøper foretar sine valg.

Du kan velge blant følgende programfag:
Markedsføring og ledelse, Sosiologi og sosialantropologi, Politikk og menneskerettigheter, Økonomistyring, Økonomi og ledelse, Sosialkunnskap

Språk 

God kompetanse i språk er blitt mer og mer viktig. Det gjelder innen utdanning, næringsliv, politikk, fritid og ulike medier. Uansett hva du vil utdanne deg til seinere, vil du ha nytte av å kunne språk.

I de fleste studier på universitet og høgskoler må du lese faglitteratur på andre språk. Dersom du har gode kunnskaper i ett eller flere fremmedspråk, har du bedre forutsetninger for å greie dette.

Mange norske studenter velger å ta hele eller deler av høgskole- eller universitetsstudiet i utlandet. Ved å velge programområdet språkfag vil du være bedre rustet til et slikt studium.
I næringslivet er det stort behov for tilsatte som har gode språkkunnskaper. Innen store internasjonale selskap er jobbspråket engelsk, også i Norge. Mange norske firma har avdelinger i utlandet og har behov for folk som kan flere språk.

Har du planer om å arbeide innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi eller i turist- og reiselivsbransjen, er gode språkkunnskaper nødvendig. Stadig flere nordmenn reiser utenlands i ferien, og ved å kunne kommunisere med mennesker fra andre kulturer, vil du få større utbytte av oppholdet.

I tillegg til engelsk har alle tysk eller fransk som fellesfag, og du kan dessuten velge blant følgende programfag: Internasjonal engelsk, Engelskspråklig litteratur og kultur, Samfunnsfaglig engelsk, Tysk nivå III, Fransk nivå III.
Publisert 30. juli 2013, oppdatert 26. oktober 2016.